EN

Leveringsvoorwaarden

Deze algemene leveringsvoorwaarden voor systemen en projecten bevatten behalve regels omtrent eigendomsovergang, risico, goederen, betalingscondities, overmacht e.d. ook regels met betrekking tot keuring en keuringsprocedures, montage, en installaties, inbedrijfstelling, garantie en andere aspecten verband houdende met de aanbieding, de opdracht en de uitvoering daarvan.

Deze regels beogen de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van Inspirex enerzijds en van de opdrachtgever anderzijds duidelijk af te bakenen, en zijn dus bepalend voor de inhoud van de aanbieding en van de opdracht.


Artikel 1: algemeen

1 . Deze algemene leveringsvoorwaarden voor systemen en projecten gelden voor alle aanbiedingen en opdrachten, waarop zij door Inspirex van toepassing worden verklaard.

2. Alle aanbiedingen zijn herroepelijk, tenzij in de schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 2.2..

3. Opdrachten, overeenkomsten en afspraken zijn voor Inspirex pas bindend, indien en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

4. Deze leveringsvoorwaarden gaan ervan uit dat de opdrachtgever en afnemer dezelfde persoon zijn. Indien de opdrachtgever niet tevens de afnemer is, staat de opdrachtgever ervoor in, dat de afnemer de voor hem uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen nakomt.


Artikel 2: Prijs, facturering- en betalingscondities

1 . Tenzij in de aanbieding of orderbevestigingen anders is vermeld, zijn de door Inspirex opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting of andere heffingen die zijn verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst. Deze prijzen gelden voor levering franco huis. Eventuele kosten van hijs- en sleepwerk, montage, installatie, inbedrijfstelling, afname keuring en andere bijkomende verrichtingen zijn niet inbegrepen.

2. Met betrekking tot aanbiedingen waarvan de leveringstermijn naar het oordeel van Inspirex daartoe aanleiding geeft, zullen de opgegeven prijzen gelden als basisprijzen en zullen de definitieve prijzen worden berekend aan de hand van een door Inspirex tijdig aan de opdrachtgever toe te zenden hausse-baisse clausule. De hausse-baisse clausule voorziet in een aanpassing van de basisprijzen als gevolg van wijzigingen in loon en/of materiaalkosten sedert de periode van aanbieding.

3. Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, heeft Inspirex het recht deze wijzigingen door te berekenen, ook indien overeengekomen is dat de prijzen vast zijn.

4. Betalingen dienen steeds zonder enige korting of verrekening uiterlijk dertig dagen na factuurdatum te geschieden. De betalingscondities zullen voor elke opdracht afzonderlijk worden bepaald, waarbij in het algemeen in vooruitbetaling wordt voorzien. Facturering van bedragen verschuldigd uit hoofde van de hausse-baisse clausule in lid 2 zal steeds geschieden zodra de daarvoor benodigde definitieve gegevens beschikbaar zijn onverminderd het recht van Inspirex tot eerdere voorlopige facturering. Indien de betalingen niet tijdig zijn ontvangen is de opdrachtgever in verzuim. Inspirex heeft, onverminderd haar overige rechten, het recht vanaf het moment van overschrijding van genoemde termijn, zonder nadere ingebrekestelling, aan de opdrachtgever alle ter zake van het incasso en de bewaring van haar rechten gemaakte kosten in rekening te brengen, waaronder begrepen kosten van advocaten alsmede extra kosten gemaakt door Inspirex, onder andere betreffende administratie, opslag en juridische adviezen. Eveneens zal de wettelijke rente over de verschuldigde som in rekening worden gebracht.


Artikel 3: Leveringstermijnen

1 . Tenzij anders is vermeld gaan de opgegeven leveringstermijnen en andere termijnen ter zake de uitvoering van de opdracht in op de dag van ontvangst van de schriftelijk opdracht aan Inspirex of zoveel later dan schriftelijk overeengekomen over de inhoud der opdracht is bereikt

2. Afzonderlijk door Inspirex opgegeven levertijden voor montage of installatie of inbedrijfstelling zullen steeds aanvangen op het tijdstip, dat het voorafgaande werk (daaronder begrepen werk van opdrachtgever zelf of derden) zo ver gevorderd is, dat met de uitvoering van deze werkzaamheden begonnen kan worden en deze ongestoord kunnen worden voortgezet.


Artikel 4: Montage, installatie en inbedrijfstelling

1 . Indien de montage, installatie of inbedrijfstelling van de te leveren goederen tot de opdracht behoort dan wel een afzonderlijke opdracht daartoe door Inspirex wordt aanvaard, zal de opdrachtgever zorg dragen, dat tijdig en voor zijn rekening de nodige bouwkundige, mechanische, elektrische en klimatologische voorzieningen worden getroffen, dat aansluitpunten alsmede elektrische stroom, voldoende verwarming en de nodige afsluitbare opslagruimte ter beschikking van Inspirex gesteld worden en dat alle noodzakelijke veiligheid- en andere voorzorgsmaatregelen worden genomen. Voorts zal Inspirex bij uitvoering van haar werkzaamheden incidenteel zo nodig een beroep kunnen doen op de bij de opdrachtgever aanwezige faciliteiten, zoals werkplaatsfaciliteiten en hulpmaterialen, een en ander zonder dat deze kosten voor haar zal meebrengen. Opdrachtgever zal passende maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan andere goederen en fabricageprocessen en van letsel aan personen die zouden kunnen ontstaan tengevolge van de door Inspirex te verrichten werkzaamheden. Eventueel nodige hijs- en sleepwerkzaamheden alsmede hak-, metsel-, timmer-, schilder-, stukadoorswerk en dergelijke zal steeds afzonderlijk in rekening worden gebracht, voor zover de opdrachtgever niet zelf voor de uitvoering van deze werkzaamheden zorgdraagt.

2. Indien van een te leveren systeem programmatuur uitmaakt, zal de opdrachtgever tijdig alle gegevens aan Inspirex ter beschikking stellen die noodzakelijk zijn voor het ontwikkelen, individualiseren en/of implementeren van die programmatuur. Indien de inbedrijfstelling van een dergelijk systeem tot de opdracht behoort en daarvoor gegevensbestanden benodigd zijn, zal opdrachtgever deze tijdig aan Inspirex ter beschikking stellen in zodanige vorm, dat zij door de daarvoor bestemde van het systeem deel uitmakende apparatuur kunnen worden gelezen.

3. Vertraging in de aanvang of in de voortzetting van werkzaamheden als gevolg van onvoldoende of niet tijdige voorzieningen van de zijde van de opdrachtgever of als gevolg van andere oorzaken, die tegenover Inspirex geacht moet worden voor het risico van opdrachtgever te zijn, komt voor diens rekening.

4. Indien de aard van de te leveren goederen en/of systemen zulks naar oordeel van Inspirex nodig maakt, kan Inspirex het aanvaarden van een opdracht tot leveren of het verlenen van garantie afhankelijk stellen van het verkrijgen van een opdracht tot montage en/of installatie en/of inbedrijfstelling van de te leveren goederen en/of systemen bij de opdrachtgever en/of van het verkrijgen van een opdracht tot regelmatig onderhoud van het geleverde.

5. Indien de montage en/of installatie niet door of onder verantwoordelijkheid van Inspirex plaatsvindt, maar het inregelen en/of inbedrijfstellen wel, komen alle kosten voortvloeiende uit onvoldoende of ondeskundig montage- of installatiewerk voor rekening van opdrachtgever.


Artikel 5: Keuringen en keuringsprocedures

1 . Keuringen zullen steeds plaatsvinden overeenkomstig de overeengekomen of tijdig overeen te komen keuringsmethoden, -procedures, en -termijnen of bij gebreke daarvan overeenkomstig de bij Inspirex gebruikelijke keuringsmethoden, -procedures en -termijnen.

2. Goederen en/of systemen zijn goedgekeurd zodra beide partijen een overname protocol hebben ondertekend, waaruit de goedkeuring blijkt.

3. Indien in de opdracht niet in een afnamekeuring is voorzien worden de goederen en/of systemen geacht te zijn goedgekeurd op het tijdstip van gereed melding door Inspirex, tenzij opdrachtgever binnen acht dagen daarvan schriftelijk gemotiveerd heeft gereclameerd.

4. Gebreken, die bij een keuring worden vastgesteld of bij tijdige reclame ingevolge lid 3 door Inspirex worden erkend, zullen door Inspirex worden verholpen, maar zullen geen aanleiding zijn tot afkeuring indien zij het gebruik van de goederen en/of systemen niet verhinderen of wezenlijk belemmeren.
5. Goederen en/of systemen worden geacht te zijn goedgekeurd:

a. ingeval opdrachtgever niet aansluitend aan een keuring medewerkt aan het opmaken en ondertekenen van een overnameprotocol en vervolgens niet binnen 24 uur na beëindiging van de keuring schriftelijk aan Inspirex onder opgave van reden heeft medegedeeld de goederen en/of systemen af te keuren: door het verstrijken van die termijn;

b. ingeval een keuring, door oorzaken die voor risico van opdrachtgever zijn, niet binnen 8 dagen na gereedmelding door Inspirex van de goederen en/of systemen is aangevangen en/of daarna ongestoord is voortgezet en beëindigd; door het verstrijken van de overeengekomen of bij Inspirex gebruikelijke keuringstermijn;

c. ingeval zij in gebruik worden genomen alvorens te zijn goedgekeurd overeenkomstig lid 2: op het tijdstip van ingebruikneming.


Artikel 6: Voltooiing van de opdracht

1 . De opdracht zal zijn voltooid op het tijdstip van goedkeuring van de laatste ingevolge de opdracht te leveren goederen en/of systemen.

2. Indien Inspirex de overeengekomen termijn voor voltooiing van de opdracht door aan haar toe te rekenen oorzaken overschrijdt, en Inspirex na schriftelijke ingebrekestelling niet alsnog binnen een in het kader van de opdracht en het belang van opdrachtgever redelijk te achten termijn, haar verplichtingen nakomt, zal de opdrachtgever het recht hebben een boete te eisen. Deze boete zal voor iedere voile maand waarmede de aldus nader vastgestelde termijn is overschreden, één procent, doch in totaal ten hoogste vijf procent, bedragen van de prijs van de te leveren goederen en/ of systemen, voor zover zij door de overschrijding niet tijdig in gebruik kunnen worden genomen.


Artikel 7: Levering, eigendom, risico

1 . De levering van goederen geschiedt en de eigendom ervan gaat over bij voltooiing van de opdracht dan wel nadat de opdrachtgever de vorderingen van Inspirex betreffende de tegenprestatie hiervoor volledig heeft voldaan, welk tijdstip maar het laatste is.

2. De risico's van beschadiging, teniet gaan of verloren gaan van de te leveren goederen enlof systemen vóór het tijdstip van voltooiing van de opdracht zijn voor rekening van Inspirex- Indien en voorzover evenwel door opdrachtgever of personen voor wie deze krachtens de wet jegens derden aansprakelijk is, een redelijke zorgvuldigheid niet in acht is genomen t.a.v. beheer of bewaking van reeds op het afleveradres aanwezige goederen enlof systemen, zal de opdrachtgever jegens Inspirex aansprakelijk zijn voor daaruit voortvloeiende schade. Indien evenwel de opdracht voorziet in werkzaamheden, die niet alle aansluiten op elkaar door of onder verantwoordelijkheid van Inspirex dienen te worden uitgevoerd, gaat het risico reeds over op het ogenblik van aflevering van het betrokken goed op het afleveringsadres.


Artikel 8: Garantie

1 . Inspirex garandeert dat de ingevolge de opdracht door haar geproduceerde en geleverde goederen van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd en dat montage- en installatiewerkzaamheden, die tot de opdracht behoren, vakkundig zijn uitgevoerd. Mochten zich niettemin binnen de in de opdracht geregelde garantietermijn materiaal-, fabricage-, montage- of installatiefouten voordoen, zal Inspirex kosteloos te hare keuze deze gebreken herstellen, doen herstellen of het betrokken goed of onderdeel vervangen. Indien in de opdracht geen garantietermijn is bepaald, geldt de hier bedoelde garantie ten aanzien van goederen gedurende zes maanden na levering overeenkomstig artikel 7. Pas indien Inspirex ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar garantieverplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan opdrachtgever de betrokken overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingsschade. Indien Inspirex bij nakoming van haar garantieverplichtingen goederen enlof onderdelen vervangt, mag Inspirex de vervangen goederen en onderdelen zonder vergoeding tot zich nemen en worden deze het eigendom van Inspirex. Voor bepaalde goederen kunnen afwijkende garantieverplichtingen gelden.

2. Mochten zich in eigen programmatuur, die deel uitmaakt van een door Inspirex geleverd systeem, binnen de daarvoor geldende garantietermijn reproduceerbare fouten voordoen, zal Inspirex deze fouten opsporen en ondervangen zonder daarvoor kosten in rekening te brengen, mits in de programmatuur geen wijziging is aangebracht door anderen dan Inspirex. Ten aanzien van programmatuur geldt, tenzij in de opdracht anders is bepaald, de garantie voor specifiek ten behoeve van de opdrachtgever ontwikkelde programmatuur gedurende zes maanden na voltooiing van de opdracht. Voor standaardprogrammatuur geldt de garantie mits en zolang het gaat om een versie die bij Inspirex in onderhoud is.

3. Onverminderd het terzake van schadevergoeding in artikel 12 bepaalde, rust op Inspirex in dit verband geen andere verplichting.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Inspirex alleen gehouden tot nakoming binnen Nederland van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen.


Artikel 9: Eigendom en gebruik van programmatuur

Inspirex verleent aan de opdrachtgever met betrekking tot de aan deze verstrekte programmatuur een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht in samenhang met het geleverde systeem. De eigendom inclusief auteursrechten van deze programmatuur, daaronder begrepen programmatuur die specifiek ten behoeve van opdrachtgever is vervaardigd, blijven bij Inspirex. De programmatuur mag door opdrachtgever niet worden vermenigvuldigd, bewerkt of nagemaakt anders dan voor eigen gebruik in samenhang met het geleverde systeem en mag niet in gebruik of anderszins worden afgestaan aan derden. Opdrachtgever zal geheimhouding in acht nemen met betrekking tot de aan de programmatuur ten grondslag liggende kennis afkomstig van Inspirex.


Artikel 10: Eigendom en gebruik van offertes en documentatie

Alle door Inspirex verstrekte offertes, tekeningen, schema's, ontwerpen, materiaallijsten en andere documentatie blijven haar eigendom. Zij mogen zonder haar toestemming noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd anders dan voor intern gebruik bij opdrachtgever en zij mogen niet aan enige derde worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door de opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor zij door Inspirex verstrekt zijn, Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz., opgenomen in catalogi, prijslijsten en circulaires, gelden slechts bij benadering.


Artikel 11: Rechten van derden

1 . Inspirex garandeert dat de door haar geleverde goederen en of systemen, mits gebruikt overeenkomstig de bestemming die bij de opdracht is voorzien, geen inbreuk maken op intellectuele of industriële eigendom- of andere rechten van derden. Indien niettemin door Inspirex wordt erkend of door de Nederlandse rechter in een rechtsgeding tegen Inspirex in een niet of niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld dat een door Inspirex geleverd goed of systeem wel inbreuk maakt op een dergelijk recht van een derde, zal Inspirex te hare keuze na overleg met de opdrachtgever het betrokken goed of systeem vervangen door een functioneel gelijkwaardig goed of systeem, dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht, of een gebruiksrecht terzake verwerven, dan wel het betrokken goed of systeem terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen.

2. In geval een opdracht uitgevoerd moet worden naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of namens de opdrachtgever verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat daardoor geen intellectuele eigendom- of andere rechten van derden worden aangetast.


Artikel 12: Aansprakelijkheid

1 . Inspirex aanvaard aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel en voor materiële schade aan installaties en eigendommen van opdrachtgever voor zover dit letsel of deze schade:

1a. is veroorzaakt door de uitvoering van ingevolge de opdracht te verrichten werkzaamheden of ingevolge onderhoud- of reparatiewerkzaamheden en het gevolg is van schuld van personen van wie Inspirex zich bij de uitvoering van die werkzaamheden bedient;

1b. het rechtstreekse gevolg is van een aantoonbaar gebrek in de door Inspirex geproduceerde en geleverde goederen/systemen voor zover deze niet de veiligheid bieden die men, alle omstandigheden in aanmerking genomen, daarvan mag verwachten.

2. Door de opdrachtgever aan derden vergoede schade die is veroorzaakt op de wijze als omschreven onder l.a en 1.b hiervoor, wordt door Inspirex aan opdrachtgever uitsluitend vergoed indien en voor zover opdrachtgever tot de vergoeding wettelijk is verplicht. Vergoeding aan derden door de opdrachtgever van enige in de vorige zin bedoelde schade behoeft voorafgaande goedkeuring van Inspirex.

3. Voor de hiervoor onder 1. en 2. omschreven schade aanvaardt Inspirex geen aansprakelijkheid.

4. Indien Inspirex een schriftelijk advies verstrekt, is zij aansprakelijk voor de schade die het rechtstreekse gevolg is van een aantoonbare tekortkoming van dat advies, indien en voorzover de tekortkoming onder de gegeven omstandigheden en bij normale vakkennis en oplettendheid vermeden had behoren te worden en wel tot ten hoogste het bedrag van de afzonderlijk voor het advies bedongen vergoeding. In andere gevallen en voor andere schade als gevolg van door haar gegeven advies is Inspirex niet aansprakelijk.

5. Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Inspirex in deze voorwaarden de aansprakelijk niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, zal Inspirex niet aansprakelijk zijn. Opdrachtgever vrijwaart Inspirex te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.


Artikel 13: Opschorting, beëindiging, ontbinding

1 . In geval van een tekortkoming door één van beide partijen in de nakoming van de overeenkomst die aan de tekortkomende partij niet kan worden toegerekend, zal de uitvoering van het betreffende deel van de overeenkomst worden opgeschort. Van een niet-toerekenbare tekortkoming is spraken indien zij niet te wijten is aan schuld van de tekortkoming, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een dergelijke omstandigheid op de hoogte stellen. Indien de opschorting zes maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze tenminste zes maanden zal duren, kan elke van beide partijen de overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen met als gevolg dat Inspirex niet meer verplicht is te leveren en/of installeren en opdrachtgever geen betalingen behoeft te verrichten, zonder dat partijen daarbij over en weer tot vergoeding van enige schade gehouden zuilen zijn. Bij gedeeltelijke nakoming door Inspirex zal de opdrachtgever daarvan evenredige betalingen verrichten.

2. Mocht opdrachtgever één van zijn verplichtingen jegens Inspirex niet nakomen, hetzij surséance van betaling aanvragen, hetzij in staat van faillissement geraken, heeft Inspirex het recht zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, door middel van een schriftelijke verklaring, de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de betreffende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten.


Artikel 14: Afwijkende bepalingen

Afwijkende van deze voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien zij door Inspirex schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever worden door Inspirex uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel I5: Toepasselijk recht

Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Ten aanzien van alle geschillen is de competente rechter in Nederland bij uitsluiting bevoegd.


Artikel 16: Slotbepaling

Het op 11 april 1980 te Wenen tot stand gekomen VN Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing.

 

Veldhoven, Januari 2006